Omvendt forældrekøb

Ved et omvendt forældrekøb køber et barn en bolig og lejer den ud til sine forældre. Omvendte forældrekøb kaldes derfor også børnekøb.
Der er en voksende tendens til omvendte forældrekøb, og de ses ofte i to forskellige varianter: tilfældet hvor barnet køber en ejerbolig for at leje den ud til forældrene, og tilfældet hvor barnet overtager forældrenes hidtidige ejerbolig, hvorefter der etableres et lejeforhold mellem barn og forældre. I den sidste situation er der endog mulighed for, at barnet kan overtage forældrenes tidligere bolig til en pris svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15%.

Herudover minder situationen meget om de egentlige forældrekøb, og forholdet rejser da også de samme spørgsmål i skatteretlig såvel som i lejeretlige henseende. Således beskattes barnet som udlejer af huslejeindtægten, og er der aftalt en lavere husleje end markedslejen, beskattes barnet i stedet af denne fiktive markedsleje. Har barnet ikke selv beboet boligen i ejertiden, beskattes en eventuel avance ved et senere salg også. Forældrene kan søge boligstøtte til lejemålet, ligesom barnet kan lade sig beskatte efter virksomheds- eller kapitalafkastordningen.