Barnets køb af Lejlighed

Barnets køb af lejligheden efter endt studie (familieoverdragelsesmodellen)

Selvom et senere salg af lejligheden næppe er det første, man tænker på, når man køber en lejlighed til sit barn, kan nogle overvejelser i denne retning være fornuftige at gøre sig allerede inden købet.

Avancebeskatning og parcelhusregel

Uanset til hvem forældrene sælger, være sig barnet eller en tredjemand, så skal forældrene som udgangspunkt beskattes af den avance, de måtte opnå ved salget. Avancen opgøres som forskellen mellem salgssummen og anskaffelsessummen. Den såkaldte parcelhusregel er en undtagelse hertil. Efter denne regel kan man sælge sin egen private bolig skattefrit, hvis visse nærmere betingelser er opfyldt, herunder skal sælgeren af boligen have beboet denne. Da dette normalt ikke er tilfældet for forældrekøbte lejligheder, skal forældrene således beskattes. Dette gælder vel at mærke, uanset til hvilken pris de overdrager boligen, da markedsprisen således lægges til grund i stedet for den aftalte pris.

+/-15%-reglen

I et cirkulære fra 1982 findes der en mulighed for at overdrage fast ejendom mellem nærtstående til en pris, der ligger 15% under den seneste offentlige vurdering. Et salg til denne lavere pris vil for forældrene betyde en skattebesparelse, idet salget normalt vil ske til under markedsprisen. Reglen er dog særlig interessant, fordi den samtidig giver forældre mulighed for at overføre en formuefordel skattefrit til deres barn. Størrelsen af denne skattefrie gave afhænger af forskellen mellem den offentlige ejendomsvurdering og ejendommens markedspris. Jo større denne forskel er, jo større en gevinst realiserer barnet således uden at skulle beskattes af den.

Overdragelse til underpris

Vælger forældrene at overdrage boligen til barnet for endnu mindre end den seneste offentlige vurdering minus 15% – eller endda at forære den til barnet – sker der stadig beskatning efter -15%-reglen. I dette tilfælde beskattes ikke blot forældrene af en eventuel avance, det gør også barnet, for så vidt der ved overdragelsen er ydet en gave fra forældrene. Gavens værdi er herefter forskellen mellem den pris, til hvilken boligen kunne være overdraget efter +/-15%-reglen og den pris, som barnet reelt modtager boligen for. Skattesatsen for gaver mellem forældre og børn er 15% for den del af gaven, der beløbsmæssigt ligger over den skattefrie bundgrænse på 61.500 kr.

Barnets videresalg

Den dag barnet skulle bestemme sig for at videresælge boligen, vil forholdet almindeligvis være omfattet af den føromtalte parcelhusregel. Da barnet således har beboet boligen, vil betingelserne for et skattefrit salg normalt være opfyldt.