Forældrekøb af ejerlejlighed – Fordele / Ulemper

Fordele og ulemper ved forældrekøb

Når forældre køber en bolig for at leje den ud til deres barn, taler man om et forældrekøb. Forældrekøb er en meget udbredt form for boligkøb, særligt i de store studiebyer. Her kan det være svært for barnet at finde en passende bolig til en overkommelig pris, og således kan forældrene på denne måde hjælpe barnet til et sted at bo.

Udlejningsvirksomhed

At erhverve en bolig og udleje den, sidestilles i skattemæssig henseende som drift af selvstændig erhvervsvirksomhed – uanset til hvem man udlejer. Dette indebærer, at forældrene som udlejere er skattepligtige af deres indtægter og har fradrag for deres udgifter til lejemålet, herunder til ejendomsskat, vedligeholdsarbejder, renovation mv. Der findes tre forskellige skattemodeller som forældrene kan vælge i mellem. Hvilken af dem der er mest fordelagtig afhænger i hvert enkelt tilfælde af forældrenes indtægts- og formueforhold i øvrigt.

Det betyder naturligvis samtidig, at det er forældrene, der påtager sig alle forpligtelserne i forbindelse med boligen. Ligeledes kræver det af forældrene, at de holder regnskab over lejeforholdets indtægter og udgifter. Alt afhængig af hvilken beskatningsmodel man vælger, stilles der stigende krav til udførelsen af regnskabet.

Et almindeligt lejeforhold

Uanset at barnet lejer boligen af sine forældre, etableres der et almindeligt udlejer-lejer-forhold mellem forældrene og barnet. Det betyder bl.a. at barnet kan søge boligsikring, ligesom forholdet er underlagt de almindelige regler i lejelovgivningen. Selvom det ikke er et krav efter loven, er det en god idé at oprette en skriftlig lejekontrakt, hvilket også er et krav for, at barnet kan søge boligsikring.

Huslejens skattemæssige virkninger

Selvom man som forældre skulle ønske at lade barnet bo i lejligheden uden at betale leje, skal man være opmærksom på, at dette kan betyde beskatning af både forældre og barn. Forældrene bliver nemlig, uanset betaling eller ej og uanset aftale om en lille husleje, beskattet af, hvad der svarer til markedslejen for en tilsvarende bolig. Samtidig anses huslejeeftergivelsen til barnet som en gave, der for barnet som udgangspunkt er skattepligtig for så vidt angår det beløb, som den årlige værdi af denne gave overstiger et skattefrit grundbeløb, der i 2016 udgør 61.500 kr.

Salg af boligen

Når barnet ikke længere skal bebo boligen, og forældrene ønsker at afhænde den, kan det ske til barnet selv eller til en helt udenforstående. Uanset til hvem salget sker, er udgangspunktet, at forældrene skal beskattes af den avance, de eventuelt måtte have opnået ved salget. Avancen er forskellen mellem salgsprisen og købsprisen. Salget beskattes, da forældrene almindeligvis ikke selv har beboet lejligheden, mens de har ejet den og derfor ikke opfylder kravene efter parcelhusreglen.
Overdrages lejligheden efterfølgende til barnet, giver en særlig regel mulighed for, at salget kan ske til en pris, der svarer til den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15%. For de forældre, der ønsker at begunstige deres barn med en skattefri formuefordel, kan det være en god måde at overdrage værdier til sit barn skattefrit. Jo større forskellen mellem den offentlige vurdering og handelsprisen er, desto større en værdi har man således overdraget til barnet. Da barnet netop har beboet boligen, er barnets efterfølgende salg ikke skattepligtigt.
Uanset til hvem man sælger boligen, kan man som forældre ligeledes betragte et forældrekøb som en langtidsinvestering, hvis man forventer at boligen stiger i værdi, mens barnet bor der.

Forældrelån

Et alternativ til forældrekøb kan være er forældrelån. Herefter låner forældrene penge til barnet, så barnet i stedet selv bliver ejer af ejendommen. Et sådan lån kan etableres rente- og/eller afdragsfrit uden skattemæssige konsekvenser for hverken barn eller forældre. Det er særlig et relevant alternativ i de tilfælde, hvor forældrekøb ikke er en mulighed, f.eks. hvor en ejerforenings eller andelsboligforenings vedtægter forbyder udleje/fremleje.
Der er således en del overvejelser at gøre sig i forbindelse med et forældrekøb, særlig i skattemæssig henseende; ikke desto mindre er det dog blevet en meget populær form for boligkøb.